Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013

Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

I. PODSTAWA PRAWNA


Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE)
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

II. CELE KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Celem istnienia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest wsparcie wdrażania
i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym.

III. STRUKTURA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Jednostka Centralna – Sekretariat Centralny KSOW funkcjonujący przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednostka Centralna odpowiedzialna jest za utworzenie i prowadzenie portalu internetowego Sieci oraz ułatwianie kontaktów pomiędzy uczestnikami Sieci.

16 Jednostek Regionalnych – Sekretariatów Regionalnych KSOW działających
w Urzędach Marszałkowskich poszczególnych województw. Sekretariaty Regionalne wspierają realizację zadań KSOW, koordynują kontakty pomiędzy uczestnikami Sieci w danym regionie.

Grupa Robocza w skład, której wchodzą przedstawiciele administracji rządowej
i samorządowej oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych
w rozwój obszarów wiejskich. Do zadań Grupy Roboczej należy określanie priorytetów KSOW oraz rekomendacji działań, monitorowanie prac KSOW,
a także powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup roboczych.

IV. UCZESTNICY KSOW


Struktura KSOW ma charakter otwarty, co oznacza, że uczestnikami Sieci są  wszystkie podmioty i osoby, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Mogą to być samorządy regionalne, powiatowe, gminne, organizacje branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, organizacje pozarządowe, jednostki badawczo - rozwojowe oraz uczelnie i szkoły, lokalne grupy działania, służby ochrony przyrody, osoby fizyczne.

V. PLAN DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH


Plan działania KSOW zgodnie z art. 68 ust.2 lit. B rozporządzenia rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawiera m.in. następujące nazwy działań, w ramach których są realizowane zadania szczegółowe:

identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat, przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”, przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia , w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania, zarządzanie Siecią, pomoc techniczna dla współpracy międzyregionalnej i transnarodowej, wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009